ตามคำเรียกร้อง มาแล้วหลักเกณฑ์การสรรหา ผอ./รอง ผอ. เขตฯ สพม/สพป.  ไม่ต้องแย่งกัน ได้ทุกคน(ถ้ามีคุณสมบัตินะ)
...............................................................................................................

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

รมว.ศธ.เปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องสำคัญ ดังนี้

@ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท.ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

- การสรรหา ผอ.และรอง ผอ.สพท. ให้มาจาก ๒ ทาง คือ การสอบคัดเลือกและคัดเลือก โดยผู้ที่มาจาการคัดเลือกให้เน้นมาตรฐานตำแหน่งและประสบการณ์
- คุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่ง ผอ.สพท.
- กรณีมีการประกาศรับสมัครสอบ และรับสมัครคัดเลือก ในคราวเดียวกันการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างทั้ง ๒ กลุ่ม ให้ ก.ค.ศ กำหนด
- หลักสูตรการสอบ ผอ.สพท. ภาค ก.(ข้อเขียน)
๑๐๐ คะแนน, ภาค ข.การประเมินสมรรถนะ ๑๐๐ คะแนน, ภาค ค. การประเมินประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนา ๒๐๐ คะแนน  สำหรับการสอบรอง ผอ.สพท. ภาค ก. ข้อเขียน, ภาค ข. ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนาเขตพื้นที่ โดยการประเมินการสอบคัดเลือก ภาค ก.จะต้องผ่านเกณฑ์ ๖๐% คัดไว้ไม่เกิน ๒ เท่าของตำแหน่งที่ว่าง
- หลักสูตรกลุ่มคัดเลือก มี ๒ ภาค คือ ภาค ก. การแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา, ภาค ข. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
โดยประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น และคัดไว้ไม่เกิน ๒ เท่าของตำแหน่งที่ว่าง
- การประกาศผลสอบ จะประกาศเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดลงมา ทั้ง ๒ กลุ่ม และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๒ กลุ่ม เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
- การขึ้นบัญชีไม่เกิน ๒ ปี
- การบรรจุแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและมาตรฐานตำแหน่ง จะต้องบรรจุตามลำดับ

...........................................................................................................................

มาตรฐานตำแหน่งผอ.สพป/สพม/รองฯ

         คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และตำแหน่งรอง เพื่อให้สอดรับกับการกำหนด สพม. และ สพป.

         1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  

          โดยได้กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งได้ต้องปฏิบัติงานด้านการบริหารการประถมฯ หรือมัธยมฯไม่น้อยกว่า 5 ปี, ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.4 และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

         สำหรับตำแหน่ง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  

         กำหนด ให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนี้ต้องดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา หรือเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า คศ.3 หรือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หรือดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง การศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกลุ่ม หรือหัวหน้ากลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ 3.หรือไม่ต่ำกว่าระดับ 8 หรือ ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาประถมฯ หรือมัธยมฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

............................................................................................................................

ด่วน..ชมรมพัฒนาครูไทย  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก  เตรียมความพร้อม ปี 2554 หลักสูตร สพฐ.

         วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18 - 19 ธันวาคม 2553  ณ ห้องทับทิม โรงแรมสาเกตุนคร  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

      

วิทยากร ชมรมพัฒนาครูไทย โดย
๑.ผอ.ยุทธพงษ์ชัย  เกตุบาง     ผอ.ภาค ก ปี 2550 ที่ผ่านสนามสอบที่หินที่สุดจากโคราช ไปบรรจุที่ลพบุรี
     จบการศึกษาระดับปริญญาโท         บรรยาย ด้านการบริหารบุคคล และบริหารทั่วไป 
๒.ผอ.ชัยทัศน์  จ้องสกุลวงศ์ (ty)   ผอ.ภาค ก ปี 2550 และสอบภาค ข และ ค ในลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ฯ
     จบการศึกษาระดับปริญญาโท         บรรยาย ด้านวิชาการ และด้านงบประมาณ
๓.ผอ.Invisible Wave หรือ  Sub-Admin1 ผอ.ภาค ก ปี 2550 (สอบได้ลำดับที่ 1 และสละสิทธิ์) ปี 2552 สอบผ่านภาค ก ด้วยคะแนนสูง และสอบ ภาค ข และ ค ได้ลำดับที่ 1
     นิสิตระดับปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน บรรยายด้านสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา และนโยบายการศึกษา 

     ประกอบคำบรรยายพร้อมตัวอย่างข้อสอบภาค ก ที่วิทยากรทุกคน สอบผ่านหลายสนามสอบด้วยผลการสอบลำดับที่ 1

    ด่วน...รับจำนวนไม่มาก/รุ่น สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียด  087 9897389    หรือ 089 2042943